25.5.2018

Tietosuojailmoitus

Johdanto

Tämän tietosuojailmoituksen tarkoituksena on kertoa henkilötietojesi keräämistä, säilytystä ja käsit-telyä koskevista käytännöistä Forbus Ky:ssä sekä henkilötietojesi käsittelyyn liittyvistä oikeuksistasi, jotka perustuvat EU:n tietosuoja-asetukseen sekä lakiin. Tätä tietosuojailmoitusta ja siinä esitettyjä käytäntöjä sovelletaan kanssamme asioivien asiakkaiden ja yhteistyökumppanien sekä työnteki-jöidemme henkilötietojen käsittelyssä.

Miten ja millä perusteella keräämme ja käsittelemme henkilötietoja?

Käsittelemämme henkilötiedot saamme pääsääntöisesti sinulta itseltäsi. Keräämme henkilötietojasi, kun asioit kanssamme tai otat meihin yhteyttä esim. puhelimen tai sähköpostin välityksellä. Luonnol-lisesti keräämme myös henkilöstöämme koskevia henkilötietoja työsuhteen syntyessä ja sen aikana.

Henkilötietojesi kerääminen perustuu sinun ja yrityksemme välillämme tehtyyn sopimukseen, lakiin tai sinulta erikseen saatavaan suostumukseen. Keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi, jotta voimme tuottaa tilaamasi palvelun tai täyttää muut velvoitteet, jotka perustuvat palvelusopimuk-seemme. Lisäksi käsittelemme ja säilytämme tietojasi lakiin liittyvien velvollisuuksien mukaisesti. Tällaisia lain säilytettäväksi velvoittamia henkilötietoja voi olla mm. kirjanpidon sisältämät sekä työ-suhdetta koskevat tiedot. Tarvittaessa voimme kerätä sinulta myös henkilötietoja, jos saamme sinulta siihen erillisen suostumuksen. Henkilötietojen luovuttaminen yrityksellemme ei ole sinulle välttämätöntä, mutta tällöin emme vält-tämättä voi tarjota sinulle palveluitamme.

Mitä henkilötietoja käsittelemme?

Keräämme ja käsittelemme mm. seuraavan tyyppisiä henkilötietoja:

– perustiedot kuten nimi, yhteystiedot, työorganisaatio
– asiointiin liittyvät tiedot kuten syntymäaika
– työsuhdetta koskevat tiedot kuten henkilötunnus, pankkitilitiedot

Keräämme ja käsittelemme pääsääntöisesti kulloinkin vain niitä henkilötietoja, jotka ovat tarpeellisia sopimuksen tai lain täyttämiseksi. Emme siis kerää tai säilytä sinusta turhia henkilötietoja.

Kuinka kauan säilytämme tietoja?

Säilytämme henkilötietoja niin kauan, kun on välttämätöntä sopimuksen molemmin puolisen täyttä-misen varmistamiseksi. Niitä henkilötietoja, joiden säilytyksestä määrätään laissa, säilytämme lain vaatiman ajan.

Kenelle luovutamme henkilötietoja ja luovutammeko niitä EU- ja ETA-maiden ulko-puolelle?

Henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille, kun se on sopimuksen täyttämisen kannalta välttämätöntä. Esimerkiksi matkojen yhteydessä joudumme luovuttamaan henkilötietoja kanssamme yhteistyössä toimiville, hotelli- ja laivayhtiöille. Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös käyttämäl-lemme tilitoimistolle. Kolmannet tahot saavat käyttää luovuttamiamme henkilötietoja ainoastaan kanssamme sovitun palvelun tuottamiseen.

Pääsääntöisesti emme luovuta tietoja EU- ja ETA-maiden ulkopuolelle. Kuitenkin jos tilaamanne palvelu(matka) kohdistuu EU- ja ETA-maiden ulkopuolelle, joudumme luonnollisesti luovuttamaan henkilötietoja niille tahoille, esimerkiksi hotelleille tai viranomaisille, joille se kanssasi tehdyn sopi-muksen täyttämiseksi on pakollista.

Miten suojaamme henkilötietoja?

Henkilötiedot on suojattu hyvien yleisten käytäntöjen mukaisesti tietoteknisesti tietoturvaohjelmilla ja salasanoilla sekä fyysisesti säilyttämällä lukituissa tiloissa. Henkilötietoihisi on pääsy vain niillä henkilöillä, jotka tarvitsevat niitä kanssasi tehdyn sopimuksen täyttämiseksi.

Mitkä ovat sinun oikeutesi?

Sinulla on oikeus:

– tarkistaa käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja ja mitä nämä tiedot ovat.
– oikaista väärät tiedot tai pyytää niiden poistamista
– vastustaa tai rajoittaa henkilötietojen käyttöä, esim. luovuttamista kolmansille osapuolille

Jos haluat käyttää oikeuksiasi, voit ottaa kirjallisesti yhteyttä reksiterinpitäjään, jonka yhteystiedot ovat tämän ilmoituksen lopussa. Voit myös tehdä valituksen henkilötietojesi tämän tietosuojailmoi-tuksen vastaisesta tai lainvastaisesta käytöstä tietosuojavaltuutetulle, joka valvoo henkilötietojen käy-tön lainmukaisuutta.

Henkilötietorekisterin ylläpitäjä

Forbus Ky
Vojakkalantie 52
12950 Vojakkala
puh. 0400-817140
forbus@forbus.fi